Mokyklos Darbo Laikas
 – pietūs – 
I-IV9:0012:3013:3018:00
V9:0012:3013:3017:00
VIpagal užrašymą
VIInedirbame

Vairavimo Mokyklos Taisyklės

AB „KET Studija“VAIRAVIMO MOKYKLA MOKYMO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės yra neatskiriama vairavimo mokymo sutarties (toliau - sutartis) dalis.

Pedagoginio darbo valanda trunka 60 minučių, ją sudaro kontaktinė valanda 45 minutės skirta tiesioginiam teorijos ir vairavimo mokymui ir papildoma valandos dalis 15 minučių skirta užduočių aptarimui bei poilsiui.

1.SUTARTIES SUDARYMO, ĮSIGALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA

1.1. Į vairuotojų kursus priimami asmenys nustatyto amžiaus, nuo kurio leidžiama mokyti vairuoti keliuose ir praėję medicinos komisiją prieš pradedant praktinio vairavimo mokymą. Asmenys norintys įgyti teisę vairuoti A, B, C, CE, D kategorijų ir/ar jų junginių su priekabomis transporto priemones, privalo su mokykla sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio;

1.2. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 1 metus;

1.3. per tris darbo dienas nuo mokymosi pradžios elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikiama VĮ ,,Regitrai“ informacija apie asmenį, su kuriuo sudaryta sutartis ir nurodant vardą, pavardę, asmens kodą, mokymosi pobūdį, mokymo pradžios datą, numatomą mokymo pabaigos datą.

1.4.kai mokinys mokosi teorijos savarankiškai, išlaikęs VĮ ,,Regitra“, teorijos egzaminą su vairavimo mokykla turi sudaryti sutartį dėl praktinio vairavimo mokymo, prie mokymo sutarties pridedama VĮ „Regitra“ išduotos pažymos apie išlaikytą teorijos egzaminą kopija, patvirtinta parašu ir antspaudu;

1.5.vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ir pageidaujančiu papildomai mokytis privalo sudaryti žinių tobulinimo sutartį;

1.6. vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Mokinio teisės:

2.1.1 savarankiškai gali mokytis teorijos, sulaukęs 17-os metų amžiaus ir siekia įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

2.1.2.mokinys, išklausęs teoriją ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai;

2.1.3.gauti reikiamą informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos;

2.1.4.laikinai sustabdyti mokymosi kursą - prieš tai informuodamas mokyklą;

2.2.Mokinio pareigos:

2.2.1.pradėjus teorijos mokymo kursą, privalo lankyti ir baigti su grupe, o dėl svarbios priežasties nespėjusiems, leisti papildomai lankyti su kita grupe;

2.2.2.laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės mokyklai padarytą žalą;

2.2.3.laiku atsiskaityti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą;

2.2.4.sudarant sutartį – pateikti teisingus asmens duomenis ir sutikti, kad jo duomenys pateikti mokymo sutartyje būtų perduoti VĮ „Regitra“;

2.2.5.kai mokinys negali atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą turi pranešti vairavimo instruktoriui iš anksto;

2.2.6.vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė ne daugiau kaip 3 valandos;

2.2.7.pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas; atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas įskaitai; jei mokinys neišlaikė vairavimo įskaitos, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai ir paskutinės papildomos pamokos metu laikyti įskaitą; neišlaikius teorijos įskaitos pakartotinai gali laikyti nustatytomis dienomis;

2.2.8.mokymo aikštelėje ir kelyje laikytis saugaus eismo taisyklių, vykdyti instruktoriaus nurodymus, nesudaryti avarinių situacijų, nedaryti tyčinių manevrų, kurie pakenktų aplinkai;

2.2.9.draudžiama mokytis vairuoti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų arba sergančiam;

2.2.10.mokinys vairuojantis transporto priemonę turi gauti iš instruktoriaus reikalingą informaciją.

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1.suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;

2.3.2.sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;

2.3.3.vairavimo mokykla neatsako už padarytą žalą, jei žala atsirado ne dėl mokyklos kaltės;

2.3.4.teorijos mokymą vykdyti grupėmis, o praktinį tik individualiai; per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu ne daugiau kaip 3 valandas;

2.3.5.mokyti teorijos ir praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę sutartis;

2.3.6.neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ir turi nepatenkintus galutinius mokymo dalykų įvertinimus.

3.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1.Ginčai sprendžiami šalių susitarimu, šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

3.2.Pasikeitus pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reglamentuojančių reikalavimų nuostatoms, šios taisyklės iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems pakeitimams.

_______________________________________________________________________________________

Atsakingas asmuo už vairuotojų pirminį ir papildomą mokymą:
mokyklos direktorė Jelena Ščiglo ir Viktoras Benkus

PATVIRTINTA

Dėl Vairavimo Kursų

siunčiama ... prašome palaukti
Jūsų žinutė išsiųsta. Ačiū!

Siųsti Užklausą

Mus rasite (vairavimo pamokos vyksta):

M. Daukšos g. 2-30, LT 02101 Vilnius;

Tel. 8 5 2600 707;

Mob. Tel. +370 661 58888;

Mob. Tel.: +370 600 44909